Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto Obchodní podmínky byly Poskytovatelem vyhotoveny na základě ustanovení §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatele a Uživatelem. Obchodní podmínky upravují základní práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s užíváním Aplikace Chytrá školka. Tyto Obchodní podmínky upravují smluvní vztah Poskytovatele a Uživatele.

1.2.    Podpisem Smlouvy o poskytování služeb, registrací, ale i dalším využíváním služeb vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti TRUEAPPS, a.s., stanovenými pro používání Aplikace Chytrá školka. Obchodní podmínky jsou pro Uživatele i Poskytovatele závazné okamžikem uzavření Smlouvy o poskytování služeb.

1.3.    Vymezení základních pojmů:

 • Poskytovatelem je společnost TRUEAPPS a.s, se sídlem Olomoucká 81, 62700, Brno, IČ: 26237661, DIČ: CZ26237661, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 3563. (dále jen: „Poskytovatel“).  
 • Uživatelem je výhradně podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím e-mailem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Uživatel“).
 • Smlouvou o poskytování služeb se rozumí Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové nebo mobilní Aplikace Chytrá školka.
 • Licencí se rozumí nevýhradní oprávnění a povolení k užívání Aplikace, jakožto autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“).
 • Aplikací se rozumí webová nebo mobilní Aplikace Chytrá školka dostupná na webovém rozhraní https://www.chytraskolka.cz/. Aplikací se rozumí zejména (specifikace podstatných vlastností poskytované služby):
  •  Přístup do webového nebo mobilního rozhraní Chytrá školka,
  •  Správa klientů uživatele a jejich účtů,
  •  Správa školky online
  •  Správa uživatelského účtu,
  •  Evidence docházky a obědů,
  •  Platby a propojení s bankou
 • Účtem je uživatelský účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem (názvem účtu/agendy). Účet představuje neveřejnou část Aplikace.
 • Změna tarifu v rámci Uživatelského účtu se považuje za návrh na dodatek ke Smlouvě. Potvrzení změny tarifu je přijetím tohoto návrhu. Dodatek je účinný a závazný pro smluvní strany dne následujícím po dni přijetí návrhu.
 • Blokace účtu je omezením přístupu Uživatele k účtu či všem účtům (zablokovaný účet).
 • Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy.

2. Uzavření Smlouvy a registrace

2.1.    Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Následně je Poskytovatelem založen uživatelský účet, který je Uživateli přiřazen; dále se postupuje se obdobně podle následujících odstavců.  

2.2.    Smlouva může být uzavřena též distančním způsobem prostřednictvím webového rozhraní. Pokud je Smlouva uzavírána distančním způsobem, je nabídkou k uzavření Smlouvy projevení vážného zájmu Uživatele o uzavření smlouvy, čímž se pro tento účel rozumí zejména vyplnění a odeslání poptávkového formuláře na webovém rozhraní https://www.chytraskolka.cz/, případně jiný způsob, pokud se tak strany dohodnou. Po projevení vážného zájmu je Uživatel seznámen se Smlouvou o poskytování služeb, Zpracovatelskou smlouvu a s těmito Obchodními podmínkami a pokud s nimi souhlasí, je povinen Poskytovateli poskytnout své základní identifikační a kontaktní údaje za účelem uzavření Smlouvy.

2.3.    Přijetím nabídky v případě uzavírání Smlouvy distančním způsobem je založení uživatelského účtu Poskytovatelem a přiřazení tohoto účtu Uživateli.  Přijetí nabídky (založení a přiřazení účtu) je okamžikem uzavření Smlouvy distančním způsobem.

2.4.    Spolu s účtem jsou Uživateli přiřazeny též přihlašovací údaje k účtu (jméno a heslo). Uživatelský účet slouží k přístupu do webového rozhraní a do Aplikace. Přihlašovací údaje jsou Uživateli odeslány prostřednictvím e-mailu nebo poštovních služeb, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu předání. Po přihlášení do uživatelského účtu je Uživatel povinen vyplnit všechny povinné údaje.

2.5.    Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

3. Poplatky a úhrady

3.1.    Cena je stanovena dle aktuálního ceníku tarifů publikovaného na adrese https://www.chytraskolka.cz/.

3.2.    Úhrady za využívání Aplikace se provádějí předem na základě vystavené zálohové faktury a jsou nevratné.

3.3.    Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění Uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace. Veškeré změny je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit v Aplikaci nebo jiným vhodným způsobem (zpravidla e-mailem) nejpozději 60 (šedesát) dní před dnem účinnosti změn podmínek nebo ceny nabízených služeb.

3.4.    Poskytovatel vystavuje fakturu na používání Aplikace jednou měsíčně. Uživatel může požádat o změnu fakturační periody na 1 (jeden) rok.

3.5    V případě prodlení Uživatele s úhradou faktury delším než 3 (tři) pracovní dny, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 10 dní ode dne jejího vzniku. Uhrazení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

3.6.    Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 2 (dva) měsíce. V případě prodlení s platbou přesahující 1 (jeden) měsíc, je Poskytovatel povinen Uživatele upozornit o případném zrušení účtu a o následcích porušení a je oprávněn Uživateli zablokovat účet až do doby, než bude platba uhrazena, případně než bude účet v souladu s tímto ustanovením zrušen.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1.    Uživatel je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

4.2.    Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese Poskytovatel odpovědnost.

4.3.    Aplikace Chytrá školka, včetně její mobilní verze, je dle Autorského zákona autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, kterými je Česká republika vázána, náleží Poskytovateli. Tato Smlouva neuděluje Uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Poskytovatele.

4.4.    Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele.

4.5.    Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky. Uživatel se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do Aplikace obsah, který by mohl obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkcionalitu zařízení Poskytovatele nebo ostatních uživatelů.

4.6.    Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1.    Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.

5.2.    Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude Uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci či jiným vhodným způsobem.

5.3.    Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který podstatným způsobem porušuje Obchodní podmínky, záměrně poškozuje Aplikaci, zneužije loga, ochranné známky Poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a webové či mobilní Aplikace nebo se snaží obejít tarifní omezení. Před případným zrušením upozorní Poskytovatel Uživatele na následky výše uvedených jednání a pokud je náprava možná, vyzve ho k nápravě a stanoví k tomu lhůtu. Po dobu trvání této lhůty může Poskytovatel Uživateli zablokovat účet. Pokud nebude jednání uvedené v tomto článku, pokud to bylo možné, ve lhůtě napraveno, zruší Poskytovatel účet Uživatele bez dalšího.

5.4.    Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který se do tohoto účtu nepřihlásil déle než 12 (dvanáct) měsíců. Alespoň 14 dní před případným zrušením upozorní Poskytovatel Uživatele na e-mail majitele účtu.

5.5.    Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním Aplikace.

5.6.    Poskytovatel má dle ustanovení §1752 občanského zákoníku právo měnit tyto Obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran Smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění Uživatele na webu chytraskolka.cz ve lhůtě minimálně 60 (šedesát) dnů před účinností změn.

5.7.    Pokud Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, může vypovědět Smlouvu. Smluvní strany prohlašují, že doba 60 (šedesát) dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby.

6. Podpora, záruka, reklamace

6.1.    Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

6.2.    Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (e-mailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).

6.3.    Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.

6.4.    Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním e-mailu, nebo vyplněním kontaktního formuláře. Kontaktní e-mail a formulář jsou součástí popisu služby i samotné služby.

7. Ukončení Smlouvy

7.1.    Smluvní vztah končí zánikem právnické osoby (Poskytovatele nebo Uživatele) s likvidací, výpovědí, dohodou smluvních stran nebo zrušením účtu.

7.2.    Uživatel i Poskytovatel jsou oprávněni vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 (dva) měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

7.3.    Vypovídající strana je povinna výpověď odeslat prostřednictvím poštovních služeb na adresu druhé strany, případně předat osobně. V pochybnostech, kdy byla výpověď doručena v případě odeslání výpovědi poštovní zásilkou, se výpověď považuje za doručenou pátým dnem od odeslání. Pokud se strany dohodnou, lze výpověď poslat též e-mailem.

7.4.    Poskytovatel má právo ukončit smlouvu zrušením účtu pouze výjimečně v případech, a to jen pokud tak stanoví tato Smlouva (odstavec 3.6., 5.3., 5.4.). Účet je zrušen provedením operace směřující ke zrušení účtu v Aplikaci ze strany Poskytovatele nebo pověřené osoby (admin).

7.5.    Po ukončení Smlouvy budou Uživateli pod uživatelským účtem administrátora po dobu 30 (třiceti) dnů zpřístupněna všechna data uložená v Aplikaci, a to ve formátu csv, který umožní jejich archivaci. Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí, že po tuto dobu bude Poskytovatel uchovávat zálohu těchto dat, a že po uplynutí této doby budou data Uživatele nenávratně smazána. Export dat nebude Uživateli umožněn, pokud bude Uživatel v prodlení s úhradou jakéhokoliv dluhu nebo pokud k ukončení Smlouvy Poskytovatelem došlo pro porušení povinností založených touto Smlouvou Uživatelem.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.    Správcem osobních údajů Uživatele je pro účely plnění Smlouvy a plnění zákonných povinností společnost TRUEAPPS a.s., IČ: 26237661, se sídlem Olomoucká 1189/81, Černovice, 627 00 Brno, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 3563. 

8.2.    Ochranu osobních dat Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů, s nimiž je Uživatel seznámen při uzavření Smlouvy o poskytování služeb.

8.3.    V případě, že Uživatel je správcem osobních údajů svých zákazníků, klientů, Obchodních partnerů, vystupuje Poskytovatel jako Zpracovatel osobních údajů. Podmínky ochrany osobních údajů klientů Uživatele a práva a povinnosti Poskytovatele s tím související upravuje Zpracovatelská Smlouva.

8.4.    Podmínky ochrany osobních údajů a Zpracovatelská Smlouva platné ke dni uzavření Smlouvy jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podpisem Smlouvy Uživatel stvrzuje, že se s Podmínkami ochrany osobních údajů seznámil a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. Uzavření Zpracovatelské smlouvy jsou strany povinny stvrdit svým podpisem nejpozději při uzavření Smlouvy.

9. Závěrečné ustanovení

9.1.    Smluvní strany berou na vědomí, že pokud je v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě stanovena povinnost druhou stranu upozornit, vyzvat, něco ji oznámit či jinak sdělit, jsou strany povinny takto učinit přímo v Aplikaci, prostřednictvím e-mailu na adresu majitele účtu Uživatele nebo Poskytovatele, případně výjimečně též poštovní zásilkou.

9.2.    Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy a z těchto Podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění Smlouvy a těchto Podmínek.

9.3.    Pro případ sporů vzniklých ze Smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené Smlouvy o poskytování služby a těchto Obchodních podmínek si strany:

-  Volí jako rozhodné právo České republiky.

-  Určují, že k rozhodování jsou věcně příslušné české soudy, přičemž v souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné k 25. 8. 2019.